วัตถุประสงค์

 

  1. เพื่อกระตุ้นให้อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเกิดความตื่นตัวในการ  พัฒนาตนเอง
  2. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอน
  3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ได้พัฒนาตนเองเชิงวิชาการจากประสบการณ์ในชั้นเรียนและจากประสบการณ์ตรงรวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกทางวิชาการอย่างเหมาะสม
  4. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักเรียน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. นักเรียนมีประสบการณ์ที่หลากหลายและมีการแสดงออกทางด้านวิชาการที่เหมาะสม      และมีคุณภาพ
  2. บุคลากรโรงเรียนมีความตื่นตัวในการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียน
  3. โรงเรียนได้รับการยอมรับเชิงวิชาการจากนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน