หลักการและเหตุผล

โครงการงานวันวิชาการสาธิตราชภัฏพระนคร

ประจำปีการศึกษา  2562

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาการ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียนนั้น จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยที่สำคัญหลายประการ เช่น การมีครูซึ่งเป็นผู้มีความรู้ มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้และมีความสามารถในการวัดกระบวนการเรียนการสอน การมีตำรา เอกสาร สื่อการสอน และเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง

การจัดงานวันวิชาการจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่โรงเรียนจะต้องดำเนินการเพื่อให้ประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยกระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ ความกระตือรือร้นทางด้านวิชาการให้กับบุคลากรในโรงเรียนแล้วก็ยังจะเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงกว้างอีกด้วย